นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256687 KB9
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566635 KB14
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565619 KB12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.256572 KB19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.256480 KB20
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-25661.2 MB21
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563594 KB16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-256668 KB36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563110 KB13

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น4.4 MB4
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น214 KB2
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2562367 KB11
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม624 KB14
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562620 KB21
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 25644.4 MB17
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544214 KB10
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)254 KB14
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560704 KB16
หลักเกณฑ์การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากร ปี 2564367 KB15
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25583.5 MB13
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558306 KB14
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564272 KB16
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563272 KB14
แบบประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)266 KB15
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)285 KB13
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)261 KB17
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 25641.3 MB11
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1.1 MB10
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตำแหน่งนักการภารโรง)159 KB16
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565152 KB13
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564215 KB19
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256259 KB13
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น214 KB13
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)254 KB12
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)926 KB16
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)113 KB14
การคัดเลือก การบรรจุและการบรรจุแต่งตั้ง ฯ2562 (ฉบับที่)367 KB14
การคัดเลือก การบรรจุและการบรรจุแต่งตั้งฯ 25445.9 MB17
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558996 KB12
ระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563119 KB21
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)2.6 MB17
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น214 KB12
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25623.4 MB15
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย322 KB17
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562316 KB13
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25612.6 MB14
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2564984 KB17

งานทรัพยากรบุคลล

NameSizeHits

แผนพัฒนาบุคลากร

NameSizeHits