นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256687 KB8
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566635 KB12
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565619 KB11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.256572 KB17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.256480 KB14
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-25661.2 MB17
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563594 KB15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-256668 KB29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563110 KB12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น4.4 MB1
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น214 KB1
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2562367 KB9
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม624 KB9
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562620 KB19
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 25644.4 MB15
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544214 KB9
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)254 KB12
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560704 KB12
หลักเกณฑ์การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากร ปี 2564367 KB13
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25583.5 MB13
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558306 KB12
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564272 KB12
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563272 KB10
แบบประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)266 KB12
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)285 KB10
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)261 KB12
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 25641.3 MB9
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1.1 MB8
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตำแหน่งนักการภารโรง)159 KB13
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565152 KB12
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564215 KB17
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256259 KB9
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น214 KB12
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)254 KB10
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)926 KB10
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)113 KB12
การคัดเลือก การบรรจุและการบรรจุแต่งตั้ง ฯ2562 (ฉบับที่)367 KB11
การคัดเลือก การบรรจุและการบรรจุแต่งตั้งฯ 25445.9 MB16
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558996 KB11
ระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563119 KB19
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)2.6 MB15
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น214 KB10
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25623.4 MB12
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย322 KB14
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562316 KB10
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25612.6 MB13
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2564984 KB14

งานทรัพยากรบุคลล

NameSizeHits

แผนพัฒนาบุคลากร

NameSizeHits