นายประยงค์ โลตุฤทธิ์

นายประยงค์ โลตุฤทธิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 0822522205)

นายจักราวุธ เวียงยิ่ง

นายจักราวุธ เวียงยิ่ง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 0986213466)

นายอติชาติ เอกวงษา

นายอติชาติ เอกวงษา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 0819548803)

นายอำนวย ทิพชรา

นายอำนวย ทิพชรา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 1 (โทรศัพท์ : 0982279935)

นางไกษร ศรีสินธ์

นางไกษร ศรีสินธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 2 (โทรศัพท์ : 0857478475)

นายสมภพ กมลวิบูลย์

นายสมภพ กมลวิบูลย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 4 (โทรศัพท์ : 0899404020)

นายเถลิง มลาวาสน์

นายเถลิง มลาวาสน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 5 (โทรศัพท์ : 0872316839)

นายสมบูรณ์ พรมชาติ

นายสมบูรณ์ พรมชาติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 8 (โทรศัพท์ : 0810108578)

นายทองสุก กุมแก้ว

นายทองสุก กุมแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 9 (โทรศัพท์ : 0610840290)

นายทองใบ นาแสวง

นายทองใบ นาแสวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 10 (โทรศัพท์ : 0807524502)

นายกิตติศักดิ์ มลาชู

นายกิตติศักดิ์ มลาชู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 12 (โทรศัพท์ : 0885114801)

นายคัมภีร์ ยะราไสย์

นายคัมภีร์ ยะราไสย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 13 (โทรศัพท์ : 0932574622)

นายไมตรี ฉ่ำมณี

นายไมตรี ฉ่ำมณี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หมู่ที่ 14 (โทรศัพท์ : 0821152062)