NameSizeHits
อบต.เคลื่อนที่ พบปะพูดคุยกับประชาชนชาวตำบลสะอาด 2566482 KB10
ประชุมประชาคมการก่อสร้างฝายหนองกุดจับ 2566422 KB11
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ พบปะพูดคุยกับประชาชนชาวตำบลสะอาด 2566894 KB11
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ได้ออกปฎิบัติงานเก็บข้อมูลการประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจสภากาชาด 2566332 KB13
จัดประชุมประชาคมการก่อสร้างฝ่ายหนองกุดจับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 2566823 KB19
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงการแต่งกายในการมาปฏิบัติหน้าที่ 31 ม.ค. 2565553 KB18
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และมอบนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.1.6 MB13
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565232 KB13
ประชุมคณะกรรมการจัดการช่วยเหลือประชาชน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ที่พักอาศัย 15 ก.พ. 2565236 KB15
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ553 KB16
ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด1.6 MB28
ประชุมหารือเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565680 KB26
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการช่วยเหลือประชาชน 859 KB24