วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น พัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

คำขวัญตำบลสะอาด

ดินแดนลุ่มแม่น้ำชี         มีปลาแซ่บหลาย

หาดทรายขาวสะอาด         ประชาราษฏร์ใฝ่ธรรม

งามล้ำผ้าไหมหมอนขิด       เศรษฐกิจพอเพียง

ลือเลื่องผักปลอดสารพิษ