แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป