นายพัทยา คำสุเรศ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 086-3305074)

นายภาณุพงศ์ พันธะไชย

นายภาณุพงศ์ พันธะไชย

หัวหน้าสำนักปลัด (โทรศัพท์ : 0806843637)

นายธาดา พรชัย

นายธาดา พรชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 0810765247)

น.ส. ลำปาง มะเสนา

น.ส. ลำปาง มะเสนา

นักจัดการงานทั่วไป (โทรศัพท์ : 0981560744)

น.ส. ศุกลภัทร บำรุงศรี

น.ส. ศุกลภัทร บำรุงศรี

นักทรัพยากรบุคคล (โทรศัพท์ : 0979243673)

น.ส. แสงจันทร์ เวียงยิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โทรศัพท์ : 0898311779)

น.ส. จุราวรรณ์ งามโนนทอง

นิติกร (โทรศัพท์ : 0652377459)

น.ส. อุมาพร บุตรศาสตร์

น.ส. อุมาพร บุตรศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการ (โทรศัพท์ : 0930581093)

นางสาวเบญจพร พรมชาติ

นางสาวเบญจพร พรมชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (โทรศัพท์ : 0954930307)

นายวรณวิทย์ โกสินันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (โทรศัพท์ : 0910623292)

นายบรรลุ ปัญจมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (โทรศัพท์ : 0849343203)

นายมนูล ไสยรส

พนักงานขับรถยนต์ (โทรศัพท์ : 0857492702)

นายอุทัย บุตรหนองแสง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (โทรศัพท์ : 0902832143)

นายอภิรัตน์ แสงทอง

พนักงานดับเพลิง (โทรศัพท์ : 0958245318)

นายอนุสรณ์ กมลวิบูลย์

นักการภารโรง (โทรศัพท์ : 0821191641)