ข้อบัญญัติงบประมาณ

NameSizeHits

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

NameSizeHits

คำสั่ง อบต.

NameSizeHits