ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

NameSizeHits
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 256586 KB13
No Gift Policy493 KB3

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

NameSizeHits

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

NameSizeHits
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้กักตัว ผู้ติดเชื้อโควิด 19519 KB17
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ขอความร่วมมือประชาชนรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด339 KB11
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดจัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกด้วยเครื่อง ATK696 KB15
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย878 KB14
นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย478 KB10
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19741 KB19
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นตัวแทนรับมองถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด1.0 MB16
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก416 KB15
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด พิจารณาให้ความเห็นชอบรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565701 KB9
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์1.6 MB15