นายชินกร ศรีอำพล

นายชินกร ศรีอำพล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอนงค์นาฎ สุทธิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิรัญ ศรีละคร

นายนิรัญ ศรีละคร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายยศกร ไชยนาแพง

นายยศกร ไชยนาแพง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

user

นายพงศกร มลาวาส

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายทองคูณ โพธิสมัคร

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายประสิทธิ์ ศรีสุลัย

นายประสิทธิ์ ศรีสุลัย

พนักงาน.ผลิตน้ำประปา

user

นายสำรวย ภูตาเพิด

พนักงานสูบน้ำ

นายธเนตร สินธุเขต

คนงานทั่วไป

user

นายธีระเดช ศรีแก้ว

พนักงานสูบน้ำ

นายจิรวัฒน์ บุญมา

พนักงานผลิตน้ำประปา