การเปิดเผยข้อมูล ITA (Integrity Transparency Assessment)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด