นางนริศรา ขามช่วง

นางนริศรา ขามช่วง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นายกมลพันธ์ ชมพูพฤกษ์

นายกมลพันธ์ ชมพูพฤกษ์

ครู (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

น.ส. สุวลักษณ์ กระภูฤทธิ์

น.ส. สุวลักษณ์ กระภูฤทธิ์

ครู (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวสุจิตรา อุ่นอุดม

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (โทรศัพท์ : 088-0217614)

นางสาวจารุวรรณ ยุครังค์

นางสาวจารุวรรณ ยุครังค์

ครูผู้ดูแลเด็ก (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวสุนันทา เบ็ญเจริญ

นางสาวสุนันทา เบ็ญเจริญ

ครูผู้ดูแลเด็ก (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวชไมพร ไถวสินธุ์

นางสาวชไมพร ไถวสินธุ์

ครูผู้ดูแลเด็ก (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวบุษกร สุนทรวัฒน์

นางสาวบุษกร สุนทรวัฒน์

ครูผู้ดูแลเด็ก (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวนุจรินทร์ ปัดสี

นางสาวนุจรินทร์ ปัดสี

ครูผู้ดูแลเด็ก (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

น.ส.พิชชาภา ทิพมาตร

น.ส.พิชชาภา ทิพมาตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาววิลาสินี ภูโอบ

นางสาววิลาสินี ภูโอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)

นางสาวจินตนา เยาวะเรศ

คนงานทั่วไป (โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx)