ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมบัติ อุ่นอุดม

นายสมบัติ อุ่นอุดม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 099-1257827)

นายมงลคง มลาวรรณ์

นายมงลคง มลาวรรณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 098-9529978)

นายวิเศษ ทิพสอน

นายวิเศษ ทิพสอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 096-6795322)

นายพิมพ์พา ประชุมวรรณ

นายพิมพา ประชุมวรรณ

เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 092-9153008)

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายพัทยา คำสุเรศ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (โทรศัพท์ : 086-3305074)

นายภาณุพงศ์ พันธะไชย

นายภาณุพงศ์ พันธะไชย

หัวหน้าสำนักปลัด (โทรศัพท์ : 080-6843637)

นางอินทวา แก้วประเสริฐ

นางอินทวา แก้วประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง (โทรศัพท์ : 080-0478925)

นายชินกร ศรีอำพล

นายชินกร ศรีอำพล

ผู้อำนวยการกองช่าง (โทรศัพท์ : 088-7291882)

นางนริศรา ขามช่วง

นางนริศรา ขามช่วง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (โทรศัพท์ : 097-3065060)

นางสาวอรวรรณ โคตุนันท์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (โทรศัพท์ : 080-7643128)