1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสะอาดเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธิ์ชัย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัยประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 26 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองตาไก้, ตำบลดอนโอง, ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์,ตำบลพระเจ้า ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
ทิศเหนือ จรด ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรด ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรด ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ จรด ตำบลพระเจ้า ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลสะอาด มีเนื้อที่ 28.8352 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 18,368 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 14,738 พื้นที่อยู่อาศัย 2,142 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 1,488 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลสะอาด เป็นที่ลาดเอียงลงไปหาลำน้ำชี เรียกว่า “ทาม” ถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมถึง พอฤดูแล้งน้ำจะลดลงเหลือเพียงเป็นแอ่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินถ้าได้รับการพัฒนาจะมีประโยชน์ต่อการทำการเกษตรฤดูแล้งได้ นอกจากนี้ตำบลสะอาดยังมีที่เนินสูงอยู่ทิศเหนือของตำบล เรียกว่า “โคก” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินไม่อุ้มน้ำ ใช้ในการเกษตรได้เฉพาะฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งจะถูกทอดทิ้งว่างเปล่า ปลูกพืชไม่ได้ผล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
– ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
– ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
– ฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งมากอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเดือนธันวาคม ประมาณ 17 องศาฯ อุณหภูมิสูงสุดช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 40 องศาฯ

1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ภูมิประเทศบางแห่งเป็นที่ลาดเอียงลงไปหาลำน้ำชี เรียกว่า “ ทาม ” ถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมถึง พอฤดูแล้งน้ำจะลดลงเหลือเพียงเป็นแอ่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินถ้าได้รับการพัฒนาจะมีประโยชน์ต่อการทำการเกษตรฤดูแล้งได้ นอกจากนี้ตำบลสะอาดยังมีที่เนินสูงอยู่ทิศเหนือของตำบล เรียกว่า “โคก” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินไม่อุ้มน้ำ ใช้ในการเกษตรได้เฉพาะฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งจะถูกทอดทิ้งว่างเปล่า ปลูกพืชไม่ได้ผล

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ/ลำห้วย 14 แห่ง
– บึง,หนองและอื่น ๆ 10 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 3 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 25 แห่ง
– บ่อโยก 18 แห่ง
– บ่อน้ำที่ชาวบ้านเจาะ หรือขุดเอง 40 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
ตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน๑๔หมู่บ้านประกอบด้วย
หมู่ที่๑ บ้านท่าเสียว
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมน
หมู่ที่ ๓ บ้านปากบุ่ง
หมู่ที่ ๔ บ้านสะอาด
หมู่ที่ ๕ บ้านตำแย
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนควาย
หมู่ที่ ๗ บ้านคุยจั่น
หมู่ที่ ๘ บ้านท่าเสียว
หมู่ที่ ๙ บ้านตะวันสีทอง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนสามัคคี
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อแก้ว
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวนสวรรค์
หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าเสียว

2.2 การเลือกตั้ง
ประกอบไปด้วย ๑๔ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
บ้านท่าเสียว, บ้านทุ่งมน, บ้านปากบุ่ง, บ้านสะอาด, บ้านตำแย, บ้านดอนควาย, บ้านคุยจั่น, 
บ้านท่าเสียว, บ้านตะวันสีทอง, บ้านดอนสามัคคี, บ้านบ่อแก้ว, บ้านสวนสวรรค์, บ้านดอนกลาง, บ้านท่าเสียว