องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน โดย นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด