จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2566