องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด มีมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นำโดยนายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นายประยงค์ โลตุฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด โดยกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566