จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566