ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด