จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566