วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสมบัติ อุ่นอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นระดับ AA ( 95 คะแนนขึ้นไป) โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้คะแนน 97.95 คะแนน รับมอบจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด