วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง-คุยจั่น (เก่า) หมู่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย เจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และบำรุงรักษาคลอง ส่งเสริมค่านิยมของประชาชนในพื้นที่ให้มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟูและรักษาความสะอาดสาธารณะประโยชน์หลังจากสถานการณ์อุทกภัย ต่อไปเ