วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) หรือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด