ประชาคมหมู่บ้านเรื่องรื้อถอนตลาดเดิม หมู่ 9 หมู่ 12 เพื่อปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ใหม่