เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด นำโดยนายสมบัติ อุ่นอุดม พร้อมคณะผู้บริหารร่วม มอบแอลกอฮอล์ ชุดตรวจโควิด 19 (ATK) แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสะอาด ทั้งหมด 6 แห่ง และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามโครงการ ร่วมใจชาวตำบลสะอาดไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ชาวตำบลสะอาด บุคคลากร ทางการแพทย์ในพื้นที่