องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด กิจกรรม ปลูกป่า-ปล่อยปลา เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันวิสาขบูชา องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดได้ให้ความสำคัญกับ เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่า รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้กับบ้านเรือนและชุมชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป