พิธีเปิดศูนย์เมล็ดพันธ์ุพืช และศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด