เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างร่วมกับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลสะอาด ร่วมต้อนรับ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมนางอ่อนตา มลาไวย์ บ้านเลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้ปฏิบัติการ 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครัวเรือนขอ ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป