ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เครื่องตรวจ ATK จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง