จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565