องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

[wzslider autoplay=”true” lightbox=”true” exclude=”7093″]

 

คำสำคัญ: , , ,