แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด