ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
1.2 MB
6 Downloads
รายละเอียด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
144 KB
7 Downloads
รายละเอียด
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
98 KB
5 Downloads
รายละเอียด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  2562
172 KB
6 Downloads
รายละเอียด