แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
95 KB
3 Downloads
รายละเอียด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2566
74 KB
4 Downloads
รายละเอียด
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 2566
131 KB
4 Downloads
รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2566
132 KB
5 Downloads
รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 2566
132 KB
4 Downloads
รายละเอียด
กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
2.7 MB
21 Downloads
รายละเอียด